Historické milníky

1990

 • vznik Nemocnice Na Homolce
 • provedení první implantace trvalého kardiostimulátoru 

1992

 • první operace Leksellovým gama nožem
 • první implantace impantabilního defibrilátoru (ICD), 2. v ČSFR

1994

 • pořízení prvního navigačního neurochirurgického systému v ČR

1995

 • pořízení magnetické rezonance

1996

 • první zavedení stentgraftu do výdutě břišní aorty
 • instalace angiolinky a první intervence na koronárních tepnách

1997

 • první katetrizační ablace

1998

 • první operace výdutě mozkové tepny endovaskulární metodou
 • první intraarteriální trombolýza u CMP
 • první hluboká mozková stimulace (DBS) při léčbě Parkinsonovy nemoci v ČR

1999

 • zahájení provozu pozitronové emisní tomografie (PET), první v postkomunistické Evropě

2000

 • první trojrozměrné mapování srdečních arytmií, prvního v ČR
 • první perkutánní vertebroplastika – léčba zlomeného obratle

2001

 • první transplantace tepenného štěpu
 • implantace míšního neurostimulátoru pro refrakterní anginu pectoris, první v ČR
 • první katetrizační ablace provedená funkčním epikardiálním způsobem 

2002

 • rozdělení kardiochirurgie a cévní chirurgie na samostatné obory

2003

 • otevření nově vybudovaného pracoviště kardiochirurgického oddělení
 • zahájení provozu hybridního PET/CT skeneru, prvního v ČR

2004

 • světová premiéra: léčba zhoubného mozkového nádoru metodou TTF - Optune
 • světová premiéra: katetrizační ablace kryobalónkovým katetrem
 • prevence ischemické mozkové příhody okluzí ouška levé srdeční síně okluderem
 • zahájení operací plic a hrudních operací
 • otevření ambulantního onkologického oddělení

2005

 • otevření centra robotické chirurgie, prvního v ČR
 • chirurgická robotická operace - bariatrie žaludku, první robotická operace v ČR
 • světové prvenství: cévní robotická operace
 • získání mezinárodní akreditace Joint Commission International (JCI)
 • světová premiéra: laserová ablace fibrilace síní

2006

 • vznik centra pro dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou
 • založení laboratoře molekulární diagnostiky
 • jako první na světě jsme provedli robotickou operaci výdutě břišní aorty

2007

 • zahájení robotického kardiochirurgického programu
 • otevření komplexu tří multifunkčních katetrizačních sálů vybavených robotickými systémy
 • celosvětově první radiofrekvenční ablace hrudního sympatiku u nemocných s neřešitelnou komorovou tachykardií
 • zavedení magnetické a mechanické robotické navigace do katetrizační léčby srdečních arytmií, první v ČR
 • otevření nové jednotky intenzivní péče na neurochirurgickém oddělení
 • otevření experimentální laboratoře společného pracoviště 1. LF UK 

2008

 • obhájení mezinárodní akreditace JCI

2009

 • otevření nového komplexu neurochirurgických operačních sálů s peroperační magnetickou rezonancí
 • robotická operace srdce, první v ČR
 • získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra

2010

 • pořízení nového modelu Leksellova gama nože Perfexion
 • implantace subkutánního kardioverter – defibrilátoru ICD, první v Evropě 
 • získání statutu Komplexního cerebrovaskulárního centra

2011

 • obhájení mezinárodní akreditace JCI
 • získání statutu Centra spánkové medicíny
 • zahájení provozu dvou nových angiografických RTG přístrojů v kardiocentru
 • světová premiéra léčby vysokého krevního tlaku ultrazvukovou denervací reneálního sympatiku

2012

 • světová premiéra: implantace bezdrátového kardiostimulátoru
 • zavedení bronchiální termoplastiky k léčbě těžkého astmatu, první ve střední Evropě

2013

světová premiéra: operace srdeční chlopně katetrizační technikou

2014

 • světová premiéra: operace výdutě srdeční komory hybridní metodou (kardiochirurgicko-kardiologický zákrok)
 • obhájení akreditace JCI
 • světová premiéra: nová metoda léčby vysokého krevního tlaku ultrazvukovým působením na karotické tělísko

2015

 • získání statutu Epileptologického centra nejvyššího typu
 • otevření zrekonstruované a rozšířené neurologické jednotky intenzivní péče
 • vznik lůžkové části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
 • katetrizační náhrada pulmonální chlopně

2016

 • otevření hybridního multioborového pracoviště vybaveného operačním robotem nové generace Da Vinci Xi
 • ultrasonograf na oddělení neurochirurgie

2017

 • obhájení mezinárodní akreditace JCI
 • nový PET/CT skener
 • světové prvenství: 400 robotická cévní operace

2018

 • otevření nové lékárny
 • nová angiolinka propojitelná s CT
 • světová premiéra: implantace mikrofiltrů do krkavic pro zachycení krevních sraženin
 • získání Diamantového statusu Komplexního cerebrovaskulárního centra

2019

 • dvacetitisící zákrok gama nožem v ČR – světové prvenství

2020

 • jako první v ČR jsme ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí implantovali novou generaci neurostimulátoru, která je prvním stupněm pro closed-loop terapii Parkinsonovy nemoci