V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Odborné praxe a stáže

Nemocnice Na Homolce poskytuje možnost absolvovat různé druhy odborných praxí a stáží – jedná se buď o stáže, které jsou součástí specializačního vzdělávání, v rámci plnění povinné praxe při studiu, nebo o stáže, které jsou dobrovolné a nepodléhají podmínkám specializačního vzdělávání. Zajišťujeme stáže jak v lékařských, tak i nelékařských profesích.

Naším cílem je zvyšování kvalifikace, odborný růst a rozvoj lidských zdrojů v oblasti zdravotní a sociální při současném naplňování legislativních požadavků na vzdělávání ve zdravotnictví.

Postup v případě zájmu o stáž v NNH

 • 1. Zájemce kontaktuje příslušné oddělení nemocnice, na kterém chce stáž absolvovat. V případě lékařské praxe kontaktuje primáře či sekretariát oddělení, v případě nelékařské stáže vrchní sestru oddělení. Je nutné si dohodnout termín praxe.
 • 2. Poté zájemce kontaktuje minimálně 4 týdny před začátkem nástupu na praxi oddělení vzdělávání na emailu staze@homolka.cz a sdělí následující informace:

  a) zda se jedná o stáž v rámci specializačního vzdělávání, či jde o povinnou studentskou, popřípadě dobrovolnou praxi;
  a) oddělení + jméno školitele, příp. osoby, se kterou si stáž domlouval;
  b) termín stáže;
  c) zda bude smlouva o praxi zaštitována (podepsána) vysílající organizací (tj. školou, nemocnicí, zdravotnickým zařízením) nebo pouze žadatelem.
 • 3. Na základě těchto informací bude vyhotovena Smlouva o zajištění a vykonání odborné praxe, kterou stážista či vysílající organizace následně obdrží. Tato smlouva musí být oboustranně podepsaná a zaslána zpět na oddělení vzdělávání nejpozději 7 dní před zahájením stáže. Pro stáže v rámci specializačního vzdělávání je stanoven poplatek viz Ceník odborných praxí, stáží a jiných vzdělávacích akcí v NNH. Studentské praxe jsou bezplatné. Stáž nelze zahájit před uzavřením smlouvy a uhrazením poplatku.
 • 4. V den nástupu na praxi se stážista dostaví na oddělení vzdělávání (3. patro, E 302), kde dostane pokyny k absolvování proškolení v oblasti BOZP a PO a poté mu bude v kartovém centru NNH vystavena ID karta nezbytná pro pohyb v prostorách nemocnice.

Pobyty studentů za účelem výzkumného šetření v rámci studijních prací

V Nemocnici Na Homolce je možné provádět výzkumné šetření v rámci zpracování studijní práce (bakalářské, diplomové atd.). Zájemce o takové šetření musí vyplnit žádost a zaslat ji na oddělení vzdělávání na email staze@homolka.cz.

O schválení či neschválení žádosti informuje žadatele oddělení vzdělávání. V případě schválení žádosti je postup stejný jako v případě jiných odborných praxí. Se stážistou je uzavřena Smlouva o zajištění a vykonání stáže – výzkumné šetření. Nezbytnou přílohou uzavírané smlouvy je aktuální potvrzení o studiu, které stážista doručí na oddělení vzdělávání. Potvrzení o zdravotní způsobilosti není vyžadováno.

Pokud chce výzkumné šetření provádět student v rámci své odborné praxe, na kterou je již smlouva uzavřena, je dostačující vyplněná a schválená žádost a není třeba uzavírat další smlouvu.

Tento typ stáže za účelem výzkumného šetření není zpoplatněn.

Stáže pro zahraniční studenty

Nemocnice na Homolce umožňuje studentům ze zahraničí absolvovat stáž v rámci programu ERASMUS. Student ze zahraničí se přes svou školu přihlásí do programu s českou školou, se kterou následně NNH uzavře Smlouvu o zajištění a vykonání odborné praxe.

Alternativní možností je přímý smluvní vztah mezi NNH a studentem; v tomto případě je student povinen zajistit si odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu vůči NNH po celou dobu stáže.

Student následně postupuje stejně, jako ostatní zájemci o stáž, viz odstavec výše - Postup v případě zájmu o stáž v NNH.

Kontakty pro zajištění stáže v NNH:
Tel.: +420 257 272 671 / +420 257 272 638
staze@homolka.cz

CENÍK PRAXÍ A STÁŽÍ - platný od 1. 3. 2023