Odborná veřejnost

Aktuality:

Kardiologický den Petra Niederleho 2023

Sdružení ambulantních kardiologů ČR, Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Českou lékařskou komorou pořádali  v pátek 20. října v hotelu Clarion Clongress Hotel již čtrnáctý ročník Kardiologické dne Petra Niederleho.

Této vzdělávací akce se každoročně účastní několik set odborníků z celé České republiky: lékaři kardiocenter, ambulantní specialisté, plátci a regulátoři. Odborným garantem akce je prof. Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, který zároveň předsedá arytmologického bloku. Setkání se koná na památku předního českého kardiologa prof. Petra Niederleho, průkopníka české echokardiografie a dlouholetého primáře Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Cílem jednodenní akce je zprostředkovat nové zkušenosti a poznatky o farmakoterapii, invazivních léčebných metodách a technologiích v kardiologii, kardiochirurgii a také upozornit na potřebu úzké spolupráce mezi hospitalizační péčí a ambulantní praxí. Kardiologové z Nemocnice Na Homolce budou prezentovat své zkušenosti z inovativní metody ablace pulzním polem, kardioneuroablace nebo stimulační léčby srdečního selhání. V odpoledním bloku pak zazní stěžejní téma našich kardiochirurgů – miniinvazivní přístupy v léčbě chlopenních vad. Odborný program tradičně doplní rozsáhlá diskuse, chybět nebudou ani legislativní aspekty kardiologické péče.

Kardiologický den Petra Niederleho 2023

 

Praktický průvodce kardiologií 

Lékaři z Kardiocentra Nemocnice Na Homolce vydali společnou publikaci, která je praktickým a srozumitelným přehledem nejpodstatnějších kardiovaskulárních onemocnění. Jde o příručku vhodnou nejen do ordinací praktických lékařů, ale je napsaná tak, aby jí rozuměla i široká veřejnost. „Kniha nemá ambice obsáhnout kardiologickou problematiku v celé šíři, ale měla by sloužit jako pomocník, díky němuž se rychle zorientujete v základních pojmech, diagnostických a terapeutických postupech ve vybraných kardiologických oblastech,“ říká hlavní editor knihy, prof. Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Čtenáři se třeba dozvědí všechno podstatné o kardiopulmonální resuscitaci, včetně návodu jak ji správně provádět, a také jak používat stále dostupnější defibrilátor. Další kapitoly tvoří závažná onemocnění, jako např.  srdeční selhání, chlopenní srdeční vady, onemocnění aorty nebo srdeční arytmie, vždy srozumitelně a přehledně popsaná podle aktuálních poznatků a trendů.

Kardiologie je jedním z nejdynamičtějších oborů plného převratných novinek v oblasti léčebných metod, technologií i farmakoterapie. Cílem publikace je zlepšit povědomí o léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, která u nás i ve světě tvoří jednu z hlavních příčin úmrtí.

Praktický průvodce kardiologií

 

 

 Alergologie do kapsy vychází nyní v přepracované a doplněné podobě.

Autoři doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. z Nemocnice Na Homolce a doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno reagují ucelenou monografií na rychlý rozvoj alergologie a imunologie v posledních letech, jak po stránce klinické, tak diagnostické, a na potřebu ucelených informací. Kromě imunologie jsou tématem knihy např. respirační a kožní alergie, včetně potravinových a lékových alergií, alergická rinokonjunktivitida nebo astma. Samostatné kapitoly tvoří anafylaxe a život ohrožující stavy, urtiky (kopřivky) a angioedémy. Podle posledních poznatků a doporučených postupů autoři zpracovali i problematiku biologické léčby v alergologii. Čtenáři zde najdou dále praktické informace o pylové informační službě a o roli herbální medicíny v alergologii. Závěrem odborníci komentují nejčastější chyby a omyly v dané oblasti, nabídnou užitečné webové adresy a statistické údaje v aktuálních číslech. Všechny texty v novém vydání známé knihy byly aktualizovány a doplněny o nejnovější poznatky v oboru.

 

 

Prof. Petr Ošťádal prezentoval v Chicagu výsledky klinické studie zaměřené na použití ECMO u kardiogenního šoku

 

7. listopadu 2022 skončilo v americkém Chicagu vědecké zasedání Americké kardiologické asociace (AHA). Kongres nabídl bohatý program a nejnovější poznatky v oblasti základního a klinického výzkumu a „up-date“ informací z klinické praxe.  V rámci hlavního bloku Late-Breaking Science vystoupil i prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce. Tématem jeho příspěvku byly výsledky celosvětově první multicentrické randomizované klinické studie, zaměřené na použití ECMO (extrakorporální membránová oxygenace - mimotělní podpora oběhu) u pacientů s kardiogenním šokem.

 Kardiogenní šok nastává, když srdce nedokáže přečerpat dostatek krve a kyslíku do mozku a dalších životně důležitých orgánů. Léčba pacientů s kardiogenním šokem zahrnuje podávání léků, jako jsou inotropika a vazopresory. Inotropika zvyšují sílu srdečních stahů a vazopresory stahují cévy, aby se zvýšil krevní tlak. Systém ECMO s pomocí mimotělní krevní pumpy a okysličování krve může v případě potřeby na krátkou dobu částečně nebo i zcela nahradit jak čerpací práci srdce, tak výměnu plynů v plicích, a poskytnout tak čas k zotavení poškozených orgánů.

„ECMO je široce dostupná, minimálně invazivní metoda pro krátkodobou mechanickou podporu cirkulace, které umožňuje rychlé obnovení krevního oběhu a dostatečné prokrvení orgánů. Stále  častěji se používá k oběhové podpoře u osob s kardiogenním šokem nebo srdeční zástavou, avšak současné důkazy o použití ECMO ke stabilizaci oběhových parametrů u těchto pacientů jsou stále nedostatečné,“ uvedl prof. Ošťádal.

Do studie ECMO-CS byli zahrnuti pacienti s těžkým nebo rychle progredujícím kardiogenním šokem. Studie zahrnovala 117 jedinců s průměrným věkem 65 let a přibližně 75 % pacientů tvořili muži. Nemocní byli randomizováni do dvou skupin: k okamžitému zavedení ECMO nebo k časně konzervativní léčbě, přičemž jejich základní klinické parametry byly při randomizaci srovnatelné, pacienti měli podobné hladiny laktátu i hodnoty středního arteriálního tlaku.

Ve skupině s časně konzervativní terapií mohlo být ECMO použito později v případě selhání konzervativní léčby a zhoršení hemodynamických parametrů. Všechny ostatní diagnostické a terapeutické postupy se prováděly v souladu s platnými standardy péče, včetně dalších kardiovaskulárních intervencí nebo použití mechanických podpor oběhu.  

Klinické výsledky pacientů s časně konzervativní léčbou byly oproti očekávání podobné jako u pacientů s okamžitým zavedením ECMO, ať už v kombinovaném primárním cílovém ukazateli (úmrtí, resuscitovaná srdeční zástava, zavedení další mechanické podpory oběhu), v počtu úmrtí nebo ve výskytu závažných nežádoucích příhod, jako je krvácení, ischemie dolních končetin, cévní mozková příhoda či sepse. „Očekávali jsme, že u pacientů s těžkým nebo rychle progredujícím kardiogenním šokem, u kterých byla časně zahájena podpora ECMO, dojde k výraznému zlepšení výsledků, a byli jsme překvapeni, že okamžité použití ECMO ve skutečnosti nebylo lepší než časně konzervativní léčba,“ uvedl prof. Oštádal.

Zdroj: heart.org

Více na https://newsroom.heart.org/news

Práce byla simultánně s prezentací na AHA publikována i v časopise Circulation.

 

 

  

Homolka na XXX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Po covidové přestávce se na brněnské výstaviště vrací tradiční akce – výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS). Silné zastoupení má jako obvykle i Nemocnice Na Homolce s aktivní účastí více než dvacítky lékařů a sester kardiologického, kardiochirurgického a cévního oddělení.

Jubilejní XXX. ročník kardiologického sjezdu začne v neděli 8. května v Brně a potrvá do úterý 10. května. Letos se ho kardiologové budou moci zúčastnit fyzicky v Brně, virtuálně pak sjezd pokračuje od 11. do 13. května. Program je složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami ČKS a vědeckými sděleními účastníků. Atraktivní a velmi sledovanou součást představuje blok přímých přenosů a videozáznamů z jednotlivých kardiocenter, z nichž dva vstupy se budou v reálném čase přenášet z operačních sálů z Nemocnice Na Homolce. On-line výkony zahájí kardiochirurgické oddělení s prezentací roboticky asistovaných plastik mitrální chlopně. Tým kardiologů z naší nemocnice pod vedením prof. Petra Neužila představí účastníkům v neděli 8. května metodu ireverzibilní elektroporace – ablace ultrakrátkým pulsem vysokého napětí – u pacienta s fibrilací síní. Lékaři a sestry z Nemocnice Na Homolce se prezentují také přednáškami zaměřenými na inovativní chirurgické i miniinvazivní metody řešení kardiovaskulárních onemocnění. Novinky a aktuální kardiologické výzvy tematicky doplní i retrospektivní zhodnocení léčby pacientů s kardiovaskulárními chorobami v době pandemie. On-line vysílané bloky budou registrovaným účastníkům k dispozici po skončení sjezdu na portálu ČKS.

Program akce ke stažení >>

 

Prague Rhythm 2022

Od 24. do 26. dubna se konala třídenní akce Prague Rhythm 2022, která navazuje na tradiční pražský ablační workshop zaměřený na nejnovější poznatky z oblasti intervenční léčby srdečních arytmií. 

Více informací o akci naleznete zde.

 

Zvláštní vydání odborného impaktovaného časopisu Journal of Personalized Medicine

Doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D., připravil jako hostující editor zvláštní vydání odborného impaktovaného časopisu Journal of Personalized Medicine, které se věnuje využití personalizované mediciny v diagnostice a léčbě sepse. Časopis společně s pozváním k zaslání publikace je dostupný zde