Podmínky zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v Nemocnici Na Homolce

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom se s Vámi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jakýkoliv osobní údaj, který po Vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, osobní údaj vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení osobních údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití.

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, které nám zašlete/předáte v souvislosti s Vaším zájmem o pracovní pozici, je Nemocnice Na Homolce se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5, IČO: 00023884 (dále jen: „Nemocnice“).

 

 1. Zpracovávané osobní údaje

V souvislosti s Vaším zájmem o pracovní pozici v Nemocnici zpracováváme zejména níže uvedené osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Email 
 • Telefonní číslo
 • Bydliště
 • Informace o dosaženém vzdělání/současném studiu
 • Informace o předchozích pracovních zkušenostech
 • Další informace, které uvedete v zaslaném životopise a motivačním dopise (datum narození, fotografie, absolvované kurzy, zájmy ad.)

  

 1. Účely zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je pořádání a vyhodnocení výběrového řízení na pracovní pozici, na niž jste se přihlásil/a.

Ozvete-li se nám prostřednictvím obecného kontaktního formuláře, je účelem zpracování odpověď na Vaši žádost, zodpovězení Vašich dotazů nebo posouzení Vaší nabídky.

V případě, že nám k tomu udělíte souhlas, je účelem dalšího zpracování osobních údajů možnost oslovit Vás s jinými nabídkami zaměstnání v Nemocnici.

 

 1. Přístup k osobním údajům

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praha 7, která je zpracovatelem Vašich osobních údajů v případě, že jste zareagoval/a na náš inzerát prostřednictvím webových stránek jobs.cz, prace.cz, příp. prostřednictvím jiných webových stránek provozovaných touto společností.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

 1.  Délka zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po konání výběrového řízení, na něž jste se přihlásil/a, a dále po dobu trvání zkušební doby (max. 3 měsíce, v případě vedoucích zaměstnanců max. 6 měsíců) kandidáta, který byl vybrán na uvedenou pozici. V případě, že by došlo k ukončení pracovního poměru vybraného kandidáta ve zkušební době, příslušné výběrové řízení by dále pokračovalo a osloveni by byli další uchazeči.

V případě, že jste udělil/a souhlas k dalšímu zpracování osobních údajů pro účely oslovení Vaší osoby s jinými nabídkami práce ze strany Nemocnice, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu dvou let od udělení souhlasu.

 

 1. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením této smlouvy;
 • souhlas, v případě, že jste jej udělil/a pro účely oslovení Vaší osoby s jinými pracovními nabídkami ze strany Nemocnice.

 

 1. Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v šanonech v uzamčené místnosti, k níž má přístup pouze osoba odpovědná za příslušné výběrové řízení.

Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány na zabezpečeném serveru Nemocnice, přičemž přístup ke složce je umožněn pouze osobě odpovědné za výběrové řízení a je chráněn přísnými a pravidelně aktualizovanými hesly. Osobní údaje zaslané Nemocnici e-mailem, jsou chráněny prostřednictvím přísných a pravidelně aktualizovaných hesel.

Údaje zaslané Nemocnici prostřednictvím webové stránky jobs.cz jsou zpracovávány v aplikaci Teamio, jejíž konkrétní podmínky zabezpečení naleznete na webových stránkách provozovaných společností LMC s.r.o.

 

 1. Poučení

Dále bychom vás rádi informovali, že ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní předpis);
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

 1. Kontakt

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice, a to prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@homolka.cz.