, rubrika Aktuality

Vyjádření vedení Nemocnice Na Homolce k výsledku veřejnosprávní kontroly

„Audit, který otřese Homolkou. Neplatné kontrakty za stamiliony“ – článek s tímto titulkem (autory jsou Matěj Říha a Adéla Jelínková), který zveřejnilo dnešní Právo, interpretuje protokol o výsledcích kontroly hospodaření nemocnice s veřejnými prostředky, kterou provedla kontrolní skupina Ministerstva zdravotnictví. Vedení Nemocnice Na Homolce považuje interpretaci odpovídající tomuto titulku za zkreslenou a jednostrannou a přináší vlastní vyjádření k obviněním v článku uvedeným.

Protokol o výsledcích kontroly obdržela Nemocnice Na Homolce dne 2. 7. 2018. Protokol obsahuje řadu výtek, které vedení nemocnice považuje za neopodstatněné a nepravdivé, a proto nemocnice podala dne 17. 7. 2018 vůči těmto výtkám své námitky v rozsahu 17 stran, na které zatím kontroloři nereagovali.

„Protokol kontroly Ministerstva zdravotnictví z větší části svědčí o neodborném posuzování procesů, které probíhaly v Nemocnici Na Homolce, tj. systému fungování koncernu. Zaráží mě především to, že takto neprofesionálně postupuje stejný tým lidí, který prováděl v Nemocnici Na Homolce kontrolu hospodaření v letech 2013 až 2014. Na jejím základě totiž Finanční úřad pro Prahu 5 udělil tehdy nemocnici pokutu ve výši 3 mld. korun, ale Finanční ředitelství v Brně v roce 2016 toto rozhodnutí v celé šíři zrušilo jako neoprávněné. Po pěti letech stejní úředníci přicházejí s úplně stejnými výtkami,“ řekl k tomu Ivan Oliva.

Komentář k obviněním zveřejněným v Právu

„Neplatné kontrakty za stamilióny“; „Hloubková kontrola ministerstva zdravotnictví odhalila, že zařízení uzavřelo v posledním roce velké množství v podstatě neplatných smluv za více než 402 miliónů korun. Kontrakty totiž nebyly zveřejněny v registru smluv…“

Komentář: Nemocnice Na Homolce se důrazně ohrazuje proti takovýmto závěrům, protože všechny smlouvy jsou zveřejňovány v registru smluv v souladu s právními předpisy. Ze strany kontrolní skupiny byla vznesena kritika na nezveřejnění jednotkových cen, které jsou však předmětem obchodního tajemství. Pokud by nemocnice tyto jednotkové ceny zveřejnila, vystavila by se rizikům civilních žalob ze strany dodavatelů za porušení jejich obchodního tajemství. Tento postup je v souladu se zákonem o registru smluv.

„Nemocnice Na Homolce podle auditorů připravovala k veřejným zakázkám nepřehledné, nejednoznačné a nesrozumitelné zadávací dokumentace, což mohlo odradit potenciální uchazeče. O neodborné, neprofesionální přípravě zadávací dokumentace svědčí opravy zadávací dokumentace k jednotlivým zadávacím řízením, případně žádosti jednotlivých uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace nebo poskytnutí dodatečných informací.

Komentář: Nemocnice Na Homolce považuje takové tvrzení kontrolní skupiny za zcela absurdní. Opravy zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky jsou v praxi veřejných zakázek naprosto běžným jevem, přičemž v mnoha případech se jedná toliko o drobné upřesnění určité informace či o administrativní opravy (např. oprava zjevné chyby v psaní či počtech). Rovněž i žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je zcela běžným institutem ve veřejných zakázkách, přičemž počet takovýchto žádostí, resp. vysvětlení podaných na dané žádosti v rámci dané veřejné zakázky nemá ve vztahu ke kvalitě dané zadávací dokumentace žádnou výpovědní hodnotu.

„…kontrola odhalila zase zpětné datování – neboli antedatování – smluv“

Komentář: Nemocnice Na Homolce se důrazně ohrazuje proti takovému nařčení. V Nemocnici Na Homolce nikdy k antedatování smluv nedocházelo.

„Holte Medical nadále dodávala do nemocnice drtivou většinu zdravotnického materiálu, a to bez veřejných soutěží, přestože byl nynější ředitel Ivan Oliva jmenován v roce 2014 tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) jako krizový manažer s hlavním cílem – nechat zlikvidovat Holte Medical a nakupovat materiál prostřednictvím veřejných soutěží sám.“

Komentář: Požadavkem vlády a ministrů zdravotnictví byla zejména likvidace dceřiných společností. Ta probíhala podle harmonogramu, který si stanovilo vedení nemocnice samo. Pokyn ministra zdravotnictví ze dne 25. 6. 2014 pak ukládal vedení nemocnice, aby zajistilo kroky k zavedení standardního systému nákupu. Tyto kroky byly zahájeny okamžitě, což ovšem neznamená, že standardní nakupování bylo možno zavést ze dne na den. K přechodu na systém veřejných zakázek, který vznikal na Homolce na zelené louce, bylo nutné uskutečnit množství činností, jako např. revizi uzavřených, resp. uzavíraných smluvních vztahů, vytvoření oddělení veřejných zakázek, vytvoření metodiky zadávání veřejných zakázek, vyškolení zaměstnanců, vytvoření technických specifikací jednotlivých položek zdravotnického materiálu pro veřejnou soutěž atd. To vše muselo proběhnout tak, aby nedošlo k výpadku v dodávkách zdravotnického materiálu a nebyl ohrožen provoz žádného oddělení nemocnice. Proto v tomto přechodném období využívala nemocnice souběžně a v souladu se zákonem také služeb své dceřiné společnosti Holte Medical, jejíž činnost byla však postupně utlumována a nakonec v souladu se závazkem ředitele vůči ministrovi zcela ukončena, a to k 31. 3. 2018. V současnosti má Nemocnice Na Homolce interní systém zadávání veřejných zakázek zcela vybudovaný a plně funkční.

„Na Homolce se přitom od té doby podle kontrolorů uskutečnily nákupy za 3,1 miliardy korun, přičemž dceřiná firma na těchto obchodech vydělala přes 202 miliónů korun.“

Komentář: V případě Nemocnice Na Homolce a Holte Medical se jedná o koncern, přičemž veškerý zisk z činností Holte Medical byl samozřejmě převeden zpět do Nemocnice Na Homolce.

„Jak vyplynulo z kontroly…, jejíž výsledky má Právo k dispozici…“

Komentář: Nelze hovořit o výsledcích kontroly, neboť finální verze protokolu musí obsahovat vypořádané námitky k tomuto protokolu ze strany Nemocnice Na Homolce, a taková verze není dosud k dispozici.

„…nemocnice zmenšila objem nákupů přes Holte Medical až v roce 2017, a to o pětinu oproti předchozím letům. Společnost si však „úbytek“ zakázek v roce 2017 nadmíru vynahradila letos už v prvním čtvrtletí. Homolka za zdravotnický materiál dodaný dceřinou firmou podle auditu stihla za tak krátkou dobu utratit 800 miliónů korun, což byl stejný objem peněz jako za celý loňský rok.“

Komentář: Uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě. Ministr Vojtěch vyjádřil i prostřednictvím médií své očekávání, že dojde k ukončení spolupráce s Holte Medical do 31. 3. 2018. K tomu se ředitel Oliva zavázal a termín dodržel.

„Homolka navíc objednávala materiál přes dceřinou firmu i v březnu, což bylo v rozporu s nařízením.“

Komentář: Za prvé je nutné zdůraznit, že žádné nařízení ministra o ukončení nákupu přes dceřinou společnost k 28. 2. 2018 neexistuje. Za druhé poslední objednávka byla uskutečněna 28. 2. 2018, v průběhu března probíhaly pouze dodávky objednaného materiálu.

„Hloubkový audit se také zabývá dohodou, kterou za nemocnici uzavřel ředitel Oliva a za Holte Medical pak předseda představenstva Martin Dařílek (v nemocnici zastává rovněž funkci ekonomického náměstka) a tehdejší místopředsedkyně představenstva Jaroslava Němcová. … Podepsána byla 3. března 2016. Problém spočívá v tom, že uzavřena byla až více než rok poté, co nemocnice od dceřiné firmy materiál odebírala. Nemocnice se poté pokusila smlouvu uzavřít „zpětně“. Homolka tak od dceřiné firmy odebírala zdravotnický materiál 14 měsíců, aniž by měla se společností uzavřenou platnou smlouvu.“

Komentář: Nemocnice Na Homolce jednala bezpochyby v souladu s právními předpisy. V předmětném případě se jednalo o smluvní vztah uzavřený v rámci koncernu mezi mateřskou a dceřinou společností. V období od 1. 1. 2015 do 2. 3. 2016 nemocnice odebírala materiál od Holte Medical na základě písemných objednávek, přičemž tyto objednávky byly písemně potvrzeny. Není tedy pravdou, že by ve výše uvedeném období nemocnice neměla na jednotlivé dodávky uzavřený platný smluvní vztah.

Smlouva byla uzavřena proto, aby byl umožněn převod bonusů za odebíraný zdravotní materiál z dceřiné společnosti do nemocnice. Uzavření smlouvy bylo v tomto ohledu pro nemocnici jednoznačně výhodné. Nedostatek spočívající v neexistenci takovéto smlouvy byl zjištěn v rámci veřejnoprávní kontroly Ministerstva zdravotnictví v roce 2014 a byl bezodkladně řešen po nástupu Ivana Olivy do funkce ředitele nemocnice 1. 10. 2014. Díky tomuto opatření byly historicky poprvé veškeré bonusy za odebíraný materiál vraceny do Nemocnice Na Homolce.