, rubrika Aktuality

Na Homolku jezdí slovenští pacienti na operaci aorty

Cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce v Praze a Národný ústav srdcových a cievných chorôb v Bratislavě navázaly letos spolupráci v oblasti chirurgické léčby torakoabdominální aorty. Jedná se o systematickou klasickou chirurgickou léčbu velmi nebezpečných cévních výdutí, zasahujících současně jak břišní, tak i hrudní úsek aorty. Cévní chirurgové na Homolce, kteří mají s touto léčbou v rámci ČR výjimečnou zkušenost, už úspěšně odoperovali první dva slovenské pacienty.

„Patologické rozšíření torakoabdominální aorty ohrožuje pacienty na životě tím, že vzniká riziko ruptury neboli prasknutí takto změněné aortální stěny. Studie ukazují, že riziko ruptury významně stoupá při velikosti výdutě nad 5 cm a s každým dalším jejím zvětšením se zvyšuje. Výduť větší než 8 cm má 80procentní riziko ruptury do jednoho roku od doby, kdy byla diagnostikována,“ říká primář oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

Výduť postihující současně hrudní i břišní aortu je velmi závažné cévní onemocnění. Podle statistik se vyskytuje 10,4 případů tohoto onemocnění na 100 tisíc obyvatel ročně. Střední věk pacientů se pohybuje mezi 59 a 69 roky, větší výskyt je zaznamenán u mužů, a to v poměru dva až čtyři muži ku jedné ženě. Podle Štádlera je pro úspěšné zvládnutí chirurgické léčby nezbytný multioborový přístup. Chirurg musí intenzivně spolupracovat s anesteziologem, intenzivistou, perfuzionistou, neurologem nebo také s neurochirurgem.

„Současná chirurgická strategie léčby torakoabdominální aorty vyžaduje moderní způsob orgánové ochrany, který významně přispívá k redukci morbidity a mortality, a proto je žádoucí provádět tyto náročné chirurgické výkony pouze ve specializovaných centrech. K léčbě a hlavně její indikaci a volbě vhodného postupu a typu výkonu je třeba přistupovat velice uvážlivě, velkou roli hrají zkušenosti a možnosti pracoviště,“ vysvětluje Štádler.

Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce je největším centrem pro systematickou klasickou chirurgickou léčbu torakoabdominální aorty v ČR. Zdejší cévní chirurgové mají také mimořádné zkušenosti s robotickými a endovaskulárními operacemi velkých cév, ale použití robota v případě torakoabdominální aorty není možné, a tak v tomto případě vedle endovaskulární léčby zůstává jako jedna z možností otevřená operace nebo kombinace obou postupů. „Naše výsledky při řešení výdutí torakoabdominální aorty jsou plně srovnatelné s předními pracovišti v Evropě i v USA,“ hodnotí výkon oddělení v této oblasti primář Štádler.