, rubrika Aktuality

Intervenční kardiologie dnes uvedla do provozu zrekonstruované katetrizační sály, včetně dvou nových angiolinek.

Nemocnice Na Homolce dokončila rekonstrukci katetrizačních sálů na úseku intervenční kardiologie a uvádí dnes do provozu dva nejmodernější angiografické systémy. Budou poskytovat pacientům invazivní diagnostiku a léčbu srdečních a některých mimosrdečních onemocnění. Oba systémy nabízejí využití pokročilých zobrazovacích metod, jako je intravaskulární ultrazvuk nebo optická koherenční tomografie nebo speciální 3D aplikace zobrazení srdečních struktur a tepen.

Nové angiolinky dokáží ve velmi vysoké kvalitě zobrazit pohybující se srdce a cévy, ukázat vnitřní průsvit tepny, skládat na sebe obrazy z jiných zobrazovacích přístrojů, a navíc dokáží optimalizovat dávky záření podle konkrétního vyšetření a pacienta. Invazivní diagnostika pomocí angiografického systému se  rovněž využívá k vyšetření vrozených srdečních vad u dospělých nemocných a k hodnocení získaných chlopenních vad v dospělosti. Sály v nepřetržitém provozu poskytují léčbu nemocných s akutním infarktem myokardu.

Nejčastějším a nejzávažnějším srdečním onemocněním je ischemická choroba srdeční, v důsledku které umírá v naší populaci největší počet lid. Dochází při ní k postupnému zužování, případně až uzávěru věnčitých neboli koronárních tepen, které srdeční sval vyživují. Nejvhodnějším vyšetřením je proto zobrazení těchto tepen – tzv. koronarografie, a léčebným výkonem tzv. perkutánní koronární intervence, která dokáže zúžené tepny rozšířit a opět zprůchodnit,“ říká vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC.

Celkově bylo v loňském roce na oddělení intervenční kardiologie provedeno 3 010 katetrizačních výkonů, z toho 2 650 diagnostických koronarografií.

Intervenční kardiologie je v současné době nosnou součástí celého kardiovaskulárního programu, jak co do rozsahu diagnostických předoperačních vyšetření, vlastní intervence a pooperační péče, tak do nároků na multioborovou spolupráci. Naše intervenční kardiologie se v současné době intenzivně zabývá programem strukturálních intervencí, zvláště ale nejenom chlopenních vad,“ doplňuje prof. MUDr Petr Neužil. CSc., FESC, primář kardiologického oddělení.

Naše Kardiocentrum, které aktuálně modernizujeme, a v i dalších letech plánujeme nadále rozvíjet, se v rozsahu a kvalitě služeb řadí mezi nejlepší světová pracoviště. Začali jsme modernizací a rekonstrukcí elektrofyziologického sálu s novým angiografickým systémem loni v červenci, dnes uvádíme do provozu zrekonstruované katetrizační sály se dvěma novými angiolinkami av nejbližších letech plánujeme v modernizaci Kardiocentra pokračovat,“ říká ředitel nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA.

Obnova angiografického systému pro katetrizační pracoviště oddělení intervenční kardiologie je spolufinancovaná v rámci programu REACT-EU a stála více než 70 milionů korun vč. DPH, z toho dotace EU na obě angiolinky činí 55 800 000,- Kč vč. DPH.

Prováděná vyšetření a výkony:

  • selektivní koronarografie a další angiografie srdečních struktur,
  • perkutánní koronární intervence včetně implantace koronárních stentů,
  • invazivní zobrazení a funkční hodnocení koronárních tepen;
  • pravostranná katetrizace, endomyokardiální biopsie,
  • katetrizační Implantace aortální chlopně a chlopně plicnice,
  • katetrizační intervence dvojcípé a trojcípé chlopně,
  • intervence vrozených srdečních vad včetně katetrizační uzávěrů defektů septa síní a komor,
  • katetrizační uzávěr ouška levé síně jako prevence cévní mozkové příhody,
  • katetrizační řešení selhávání levé komory srdeční,
  • septální ablace pro obstruktivní formu hypertrofické kardiomyopatie.