Zdravotně-sociální pomoc a podpora pacientů při snížené soběstačnosti

Patříte-li k pacientům se zdravotním hendikepem, kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy, přinášíme vám informaci o současné nabídce sociálních dávek a typech terénních zdravotně-sociálních služeb. Pokud jste hospitalizován/a u nás nebo jste k nám objednán/a na plánovaný léčebný výkon, můžete kontaktovat zdravotně-sociální pracovnice Nemocnice Na Homolce, které vám poskytnou komplexní sociální poradenství dle vašeho bydliště.

Zdravotně-sociální péče

Zdravotní služby

 • Domácí zdravotní péči vykonávají agentury, které jsou dnes rozšířené po celé České republice, působí v každém větším městě a v jeho regionu. Zaměřují se pouze na zdravotní úkony, které jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, jako jsou například aplikace injekcí, převazy ran, podávání léků, aplikace infuzních roztoků, základní rehabilitace atd. Do kategorie zdravotní péče nepatří hygienická péče či pomoc v domácnosti. Domácí zdravotní péči indikuje primárně praktický lékař. V případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení a potřeby návazné zdravotní péče potvrzuje poukaz ošetřující lékař a takový poukaz platí 14 dní (poté je opět indikace domácí zdravotní péče v kompetenci praktického lékaře). Této služby je možno využít krátkodobě i dlouhodobě dle potřeby.

Sociální služby

 • I tyto služby jsou dostupné ve všech regionech, a to pod názvem pečovatelská služba nebo agentura osobní asistence. Informace o nich by měli poskytnout pracovníci na všech městských či obecních úřadech. Náplní sociálních služeb je pomoc s úkony sebeobsluhy, tj. s hygienickou péčí, nákupy, úklidem, dopravou k lékaři apod. Na financování pomoci ze strany sociální terénní služby se podílí klient. Dle platné legislativy (zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění) je účast klienta maximálně 130 Kč za 1 hodinu.

Tísňová péče

 • Smyslem tísňové péče je zajistit seniorům a lidem se zdravotním hendikepem pocit bezpečí v jejich přirozeném prostředí, doma, aby zde mohli žít plnohodnotný život beze strachu. Uživatel nosí nepřetržitě u sebe tísňové tlačítko, díky kterému se v případě nouze může spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Jeho pracovníci mají kontakt na klientovy blízké osoby a jsou napojeni na integrovaný záchranný systém. V případě nouze s klientem komunikují a ihned mu zajistí potřebnou pomoc. V současné době je možnost využít tísňovou péči napříč regiony ČR – viz např. webové stránky: Andelstrazny.eu, Andelnadrate.cz, Pomocvnebezpeci.cz.

 

Dlouhodobé ošetřovné

 • Tato nová dávka ze systému nemocenského pojištění byla zavedena od 1. června 2018. Umožňuje péči o blízkého člověka v domácím prostředí v době, která následuje po jeho propuštění z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci, a to při jistotě finančního příjmu a ochrany před ztrátou dosavadního zaměstnání. Díky této dávce může osoba blízká čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna, přičemž za každý tento den dostane náhradu svého příjmu ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Dlouhodobé ošetřovné tak poskytuje rodině dostatečný čas na to, aby se mohla připravit a našla vhodné další řešení, například požádala o příspěvek na péči o pacienta nebo mu zajistila návaznou péči či pobyt v zařízení pobytových sociálních služeb. Bližší informace nejdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Invalidní důchod

 • Žádost o invalidní důchod vyřizují pobočky České správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště. K žádosti je nezbytné přinést občanský průkaz, rodný list, doklady o dosaženém vzdělání a potvrzení o všech vykonávaných zaměstnáních. U mužů je třeba doložit i vojenskou knížku. Pracovnice místní správy sociálního zabezpečení sepíše příslušný formulář a odešle žádost o lékařskou zprávu vámi uvedenému lékaři. Žádost posuzuje posudkový lékař. Vaše přítomnost u komise je žádoucí, pokud to váš zdravotní stav dovoluje. Přiznání invalidního důchodu závisí na vašem aktuálním zdravotním stavu, na míře vaší soběstačnosti a na prognóze onemocnění. Podrobné informace naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení.
 • www.cssz.cz

 

Příspěvek na dietní stravování

 • Ledvinové onemocnění, cukrovka a další choroby vyžadují speciální dietu, která bývá spojena s vyššími finančními náklady. Příspěvek na dietní stravování je součástí dávky, o kterou můžete žádat, jste-li v hmotné nouzi. Příslušný formulář je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (portal.mpsv.cz/forms), kde najdete také všechny potřebné informace. Žádost vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště. K formuláři je nezbytné doložit lékařskou zprávu od vašeho specialisty. Než ale žádost podáte, vezměte v potaz, že při řízení týkajícím se všech dávek v hmotné nouzi jsou posuzovány finanční a majetkové poměry žadatele.

 

Příspěvek na bydlení

 • Tento příspěvek jako dávka státní sociální podpory je přímo úměrný příjmům a výdajům žadatele. Jeho výše závisí na tom, zda je žadatel hlášen ve svém bytě sám a jaké jsou jeho výdaje na domácnost – tedy na nájemné, plyn, elektřinu, vodné, stočné atd. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (portal.mpsv.cz/forms).

POMOC PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM A TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Příspěvek na mobilitu

 • Příspěvek jako opakující se nároková dávka je určen osobě starší 1 roku: 1) která se v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu někam dopravuje nebo je někam dopravována, 2) které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše dávky je 550 Kč měsíčně.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

 • Průkaz mohou nárokovat klienti s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, kteří mají sníženou pohyblivost nebo zhoršenou orientaci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Průkaz má tři varianty v závislosti závažnosti postižení pohyblivosti nebo orientace. Speciální označení vozidel a vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením patří do kompetence Ministerstva dopravy.
 • http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz

Příspěvek na péči

 • Dávka je určena pro bezmocné osoby, aby si za ni opatřily pomoc jiné osoby nebo sociální služby. V tomto případě tedy nejsou hodnoceny příjmy ani majetkové poměry, ale výše příspěvku je stanovena podle stupně závislosti žadatele na pomoci druhé osoby. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Pro jednotlivé stupně je stanovena následující výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc: 880 Kč (lehká závislost), 4 400 Kč (středně těžká závislost), 8 800 Kč (těžká závislost) a 13 200 Kč (úplná závislost). Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček úřadu práce). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
 • http://portal.mpsv.cz/forms

Pracovní uplatnění

Možnostmi pracovního uplatnění pro klienty se zdravotním postižením se dnes zabývá řada organizací, které mají zastoupení v celé ČR. Naše doporučení: Obraťte se na Národní radu osob se zdravotním postižením, která má působnost ve všech krajích (http://www.nrzp.cz). Sledujte webový portál pracovních nabídek pro zdravotně postižené (http://www.tip-prace.cz/ozp). Také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR má v programu zaměstnávání zdravotně a tělesně postižených (http://www.mpsv.cz/cs/8) – věnovat by se vám měli pracovníci úřadu práce ve vašem bydlišti.

PALIATIVNÍ PÉČE

 • Paliativní péče je obor, který se věnuje nevyléčitelně nemocným v pokročilém stadiu onemocnění. Zaměřuje se na zmírnění závažných symptomů onemocnění obtížně zvladatelných v ambulantní péči a na poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržet maximální dosažitelnou kvalitu života nemocného a podpořit jeho i jeho blízké v procesu přijetí závažné, život ohrožující nemoci. V případě stabilizace zdravotního stavu je pacient propuštěn ze zařízení a předán do ambulantního sledování, při terminálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a doprovázení. Během pobytu ve specializovaném zařízení se vytváří prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují jeho důležité sociální vazby.

Mobilní hospicová péče

 • Služba nemocným, kteří již nejsou schopni dojíždět do ambulance a přejí si zůstat ve vlastním sociálním prostředí. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Péči poskytuje tým zdravotníků – lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní. Podpora je určena i pečující rodině.

Lůžková hospicová péče

 • Hospic je lůžkovým zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů onemocnění, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem je dosáhnout nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin.

Zdroje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • http://www.mpsv.cz/cs/
 • https://www.umirani.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace