Milostivé léto – informace pro dlužníky Nemocnice Na Homolce 

Vážení,

dne 28. 10. 2021 nabyla účinnosti část zákona č. 286/2021 Sb., která novelizuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato novela přináší fyzickým osobám možnost splnit svůj dluh vůči Nemocnici Na Homolce výrazně jednodušším a méně nákladným způsobem. V souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 5. listopadu 2021 č. 990, tímto informujeme dlužníky Nemocnici Na Homolce o možnosti využití institutu tzv. milostivého léta.

Od 22. 10. 2021 do 28. 1. 2022 mohou dlužníci, kteří splňují všechny následující předpoklady:

  • jsou fyzickými osobami; a
  • mají dluh vůči veřejným subjektům uvedeným čl. IV. bod 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. (tedy mj. vůči Nemocnice Na Homolce); a
  • jejich dluh je vymáhán soudním exekutorem;

uhradit pouze dosud nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu (tedy základní částku dluhu bez úroků) vymáhanou v exekučním řízení a náhradu nákladů exekuce ve výši 750 Kč plus DPH. V případě, že dlužník součet těchto částek uhradí, bude exekuce zastavena a soudní exekutor je povinen vydat rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. Dlužníkovi tak budou odpuštěny úroky z prodlení, náklady exekuce přesahující shora uvedenou částku a jiné příslušenství pohledávky. Pokud však dlužník svůj dluh do 28. 1. 2022 neuhradí, exekuce poběží dál.

Jste-li dlužníkem Nemocnice Na Homolce a splňujete všechny výše uvedené předpoklady, tzv. milostivé léto můžete využít následujícím způsobem.

  • Informujte příslušného soudního exekutora a sdělte mu svůj zájem využít tzv. milostivé léto.
  • Následně uhraďte zbývající část dosud neuhrazené jistiny (doporučujeme se předem informovat o její aktuální výši u soudního exekutora) a 750 Kč plus DPH.
  • Platba musí být připsána na účet soudního exekutora nejpozději dne 28. 1. 2021. Nezapomeňte k ní přidat poznámku „milostivé léto“.

Splníte-li všechny podmínky, soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.

Vice informací o tzv. milostivém létu se dočtete na těchto webových stránkách.