V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kvalita ošetřovatelské péče

Indikátory ošetřovatelské péče

Kvalitní ošetřovatelská péče je v dnešní době základním cílem současného ošetřovatelství. Úroveň kvality poskytované péče průběžně monitorujeme a analyzujeme pomocí indikátorů kvality např. výskyt dekubitů, pády pacientů.

Komunikace a edukace

Naší prioritou při poskytování zdravotní péče je informovanost pacienta, s tím neoddělitelně souvisí komunikace a edukace. Kvalitní edukace nemocných se výrazně podílí na příznivém průběhu léčby a celého ošetřovatelského procesu. Informovaný pacient se více angažuje v léčbě vlastního onemocnění, spolupracuje se zdravotníky, podílí se na kompenzaci onemocnění a prevenci komplikací.

Multikulturní péče

Z důvodů eurointegrace a migrace se zvyšuje počet cizinců na našem území a tím přeneseně i pacientů ošetřených v našich zdravotnických zařízeních, tedy i v NNH. K usnadnění komunikace v případě velké jazykové bariéry mohou zdravotníci využívat i jiných neverbálních komunikačních prostředků (komunikační karty, přeložené informační a edukační materiály).