Naše služby

Léčebně preventivní specializovaná ambulantní péče

Pro pacienty s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekty.

Doškolovací aktivity

Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinické imunologie.  Probíhají zde stáže pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě a  dvakrát ročně atestační zkoušky.

Vědecká, výzkumná a publikační činnost

Aktivní i pasivní účast na seminářích a kongresech doma i v zahraničí, publikace.

Veřejně osvětová činnost

Relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech.

 

Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.

Doporučení pro léčbu bronchiálního astmatu (vydala Česká iniciativa pro astma)

Doporučený postup pro léčbu alergické rýmy (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)

Doporučený postup pro léčbu anafylaxe (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)

Doporučený postup pro léčbu alergenovou imunoterapií