Ambulance

Část ambulantní je komplex ordinací lékařů, fyzioterapií, ergoterapie, hydrokinezioterapie a fyzikální terapie. Samozřejmostí je konzultace s rehabilitačním lékařem, který na základě vyšetření navrhne nejvhodnější léčbu. Péče o pacienty je prováděna především na základě doporučení odborných nebo praktických lékařů.  Je založena na individuálním přístupu k pacientům. Do ordinace lékařů se dostavte již s vyplněným anamnestickým dotazníkem. Dotazník je ke stažení v češtině nebo angličtině. Dotazník je k dostání také v tištěné podobě na naší recepci.

Kde naše oddělení najdete?

Celou ambulantní část naleznete v 1. patře hlavní budovy u oranžového výtahu. 
Při návštěvě oddělení můžete využít jak hlavní vchod do budovy, který se nachází v 5. patře (oranžovým výtahem sjet do 1. patra), tak dolní vstup do budovy přímo v 1. patře. Vchod do ambulance ORFM nachází po pravé straně jak po výstupu z výtahu, tak po vstupu do budovy. 

Provozní doba ambulance ORFM

Tel.: +420 257 272 057, reh@homolka.cz
PO 6:45 - 17:00
ÚT 6:45 - 16:30
ST 6:45 - 17:00
ČT 6:45 - 16:30
6:45 - 13:15

Poslední pacient je k vyšetření přijat nejpozději půl hodiny před ukončením pracovní doby ošetřujícího lékaře!

Ordinace lékařů

Rehabilitační lékař zajišťuje diagnostiku a následnou léčbu při bolestivých stavech, funkčních poruchách pohybového ústrojí, pooperačních a poúrazových stavech. Pro dosažení optima kvality života daného člověka využívá klasické medikamentózní terapie, techniky manuální terapie (měkké techniky, mobilizace, manipulace) a spolupracuje s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a protetiky, aby vybral tak tu nejvhodnější léčbu nebo technickou zdravotnickou pomůcku. 

Fyzioterapie

Léčebná tělesná výchova individuální - individuální cvičení pod vedením fyzioterapeuta, vč. technik manuální terapie (měkké techniky, mobilizace, manipulace), reflexní masáž

Léčebná tělesná výchova skupinová - skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeuta, skupiny se zaměřením dle různých diagnóz

Léčebná tělesná výchova v rehabilitačním bazénu - hydrokineziterapie - cvičení v rehabilitačním bazénu pod vedením fyzioterapeuta, skupiny se zaměřením dle různých diagnóz

Ergoterapie

Ergoterapie individuální - cvičení pod vedením ergoterapeuta pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním postižení nebo sociálním znevýhodněním. Ergoterapeutka pomůže i s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Vodoléčba (hydrokineziterapie)

Koupele
- vířivá koupel celotělová
- vířivá koupel končetinová (horní / dolní končetiny)
- uhličitá koupel + zábal
- suchá uhličitá koupel
- perličková koupel

Rašelinové obklady

Masáže
- klasická masáž částečná 
- klasická masáž celotělová
- lymfatická masáž

Fyzikální terapie

V rámci fyzikální terapie disponuje naše oddělení široký spektrem moderních přístrojů, které umožňují efektivní léčbu jak stavů po úrazech, operacích, bolestí kloubně vazivových, svalových vzniklých v důsledku pracovního či sportovního přetížení, tak se pozitivně uplatňuje při komplexní terapii interních, gynekologických, cévních a kožních chorob.

Elektroléčebné procedury
- interferenční proudy
- DD proudy, TENS, Träbertovy proudy
- krátkovlnná diatermie
- magnetoterapie vč. vysokoindukční
- ultrazvuk
- lymfastim
- extremiter
- motodlaha na ramenní, kolenní a hlezenní kloub
- biolampa
- laser
- rázová vlna radiální i fokusovaná

_________________________________________________________________________________________________________________

Poučení pacientů na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Vstupem do budovy nemocnice se zavazujete dodržovat Vnitřní řád Nemocnice Na Homolce. Vstupem do prostor Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny se zavazujete dodržovat pokyny spojené s provozem našeho odděleníNávštěvníci a osoby doprovázející pacienta jsou také povinni respektovat Vnitřní řád a pokyny zdravotnických pracovníků. Vnitřní řád NNH i Poučení pacientů na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny pro jsou k nahlédnutí v recepci oddělení. Prosím, věnujte tedy především následujícím informacím týkajících se provozu Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny zvýšenou pozornost. 

Zahájení léčby

 • Každý pacient je před zahájením léčby vyšetřen rehabilitačním lékařem. Na vyšetření se pacient osobně objedná v recepci oddělení nebo telefonicky na čísle 257 272 057.
 • Současné docházení na rehabilitační léčbu na jiné pracoviště není možné.
 • Pacient, který jde na vstupní vyšetření k lékaři a na oddělení poprvé, vyplní dle pokynů recepce vstupní dotazník, který je součástí dokumentace pacienta.
 • Pacient, který jde na vyšetření/kontrolu k lékaři, oznamuje svou přítomnost sestře v recepci oddělení, kde je evidován pro ošetřujícího lékaře.
 • Potřebuje-li pacient kontaktovat lékaře, učiní tak prostřednictvím recepce nebo napíše zprávu na e-mail oddělení a uvede, kterému lékaři má být předána.

 

Kontrola

 • Potřebu kontroly určuje ošetřující rehabilitační lékař.

 

Plán léčebných procedur

 • Lékař stanoví po vyšetření pacienta léčebný plán, jehož součástí mohou být léčebné procedury. Jednotlivé procedury jsou zařazeny do léčebného plánu v recepci podle záznamu lékaře, dle časových možností pacienta a dle obsazenosti procedur. Časový rozpis procedur si pacient domluví osobně v recepci – časování procedur. Naordinované procedury lze naplánovat nejpozději 10. den následující po vyšetření rehabilitačním lékařem. Plán procedur nezaručuje pacientovi, že bude ošetřován stejným fyzioterapeutem a na stejném pracovišti po celou dobu léčby.

 • Vytištěný plán procedur s identifikačním čárovým kódem nosí pacient vždy s sebou. Bez předložení plánu procedur nebude pacient ošetřen. Noste originál, kopie nemusí být čitelná čtecím zařízením.
 • Některé rehabilitační procedury nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto musí být uhrazeny před jejich realizací. Ceník těchto procedur je umístěn v recepci na informačním panelu.
 • Na vodoléčebné procedury se pacient dostaví s časovou rezervou 5 – 10 min (podle typu procedury či handicapu pacienta) tak, aby měl dostatek času na převlečení.
 • Před vstupem do vodoléčebného sálu (kromě vířivky na horní a dolní končetiny) si pacient vyzvedne v pokladně klíč od kabiny/skříňky. Po skončení procedury vrátí klíč co nejdříve zpět do pokladny.
 • Pacient je povinen dodržovat na vodoléčebných procedurách hygienický režim – pohyb po oddělení je možný pouze v domácí obuvi (přezůvky) nebo v návlecích, které lze zakoupit v automatu před vstupem do čekárny.
 • Před vodoléčebnou procedurou je pacient povinen se osprchovat.
 • Na SLTV (skupinové cvičení) se pacient dostaví s časovou rezervou. Bude potřebovat cvičební úbor a klíč od šatny, který si vyzvednete v recepci – pokladna. Po převlečení je nutné projít kabinou do vnitřní chodby a vyčkat příchodu fyzioterapeutky.
 • Pokud má pacient naordinovanou proceduru KAM-S (kondiční analytické metody), potřebuje pouze obuv na přezutí a klíč od šatny, na odložení věcí. Součásti terapie je trénink kognitivních funkcí (paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení) pod vedením ergoterapeutky. Pokud pacient používá brýle na čtení nebo naslouchátko, musí je mít s sebou.
 • Má-li pacient načasovanou fyzioterapii, vyčká na vyzvání na hlavní chodbě.
 • Aplikace elektroléčebné terapie vyžaduje vhození rozpisu procedur do otvoru ve dveřích C 111 – elektroléčebný sál.
 • Jestliže nebude pacient včas vyzván nebo přichází pozdě, kontaktuje recepci oddělení.
 • V průběhu absolvování léčebných procedur a v ordinacích je zakázáno používat mobilní telefon.
 • V průběhu léčby je pacient povinen řídit se pokyny personálu oddělení rehabilitace.
 • Ve výjimečných případech může být pacientovi z provozních důvodů změněn termín procedury v léčebném plánu. O této skutečnosti bude osobně či telefonicky informován. Tato změna není zpoplatněna.

 

Absence

 • Pokud se pacient nedostaví na dvě po sobě jdoucí procedury z léčebného plánu (nejsou myšleny procedury v jeden den), budou jeho rezervované termíny procedur dány k dispozici dalšímu pacientovi.
 • V případě včasné omluvy je možné po dobu trvání plánu procedur a při volné kapacitě nahradit všechny procedury, kromě fyzioterapie. 

 

Nemoc

 • V případě, že pacient nemůže ze zdravotních důvodů docházet na předepsanou léčbu, bude mu léčebný plán zrušen.  Ke konzultaci o aktuální podobě léčebného plánu se pacient objedná k rehabilitačnímu lékaři. I nemoc je bohužel absence.

 

Prevence šíření infekčních nemocí

 • Při jakémkoli infekčním onemocnění či při zvýšené teplotě, nebo při vzniku nových zdravotních obtíží po zahájení rehabilitační léčby, je pacient povinen léčbu přerušit a oznámit tuto skutečnost ošetřujícímu rehabilitačnímu lékaři (osobně, telefonicky) a dále postupovat dle doporučení lékaře.

 • Buďte ohleduplní k sobě i k ostatním.